Общи условия за Търговци

Настоящите общи условия за търговци (“Общите условия”) са приложими при ползване на функционалностите на уеб-базираната софтуерна платформа Fast Menu за създаване на електронен магазин и/или каталог с продукти, предлагани от търговеца.

I.ПРЕДМЕТ

1. Настоящите общи условия за предназначени за регулиране на отношенията между „Уеб Технолоджи” ООД, ЕИК 201085016 собственик на търговска марка, Фаст Меню / Fast Menu/ и като търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление гр. София, бул.Драган Цанков 23А, п.к. 113, е-mail: info@fast-menu.com; Уебсайт: https://fast-menu.com наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК или Fast Menu от една страна, а от друга – потребители, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяните от него услуги по създаване на Онлайн магазин, наричани по-долу Услугите.

II. ПОНЯТИЯ

2. За целите на тези Общи условия, посочените по-долу понятия ще имат следното значение:

2.1. Fast Menu – Платформа за създаване на Онлайн магазин за приемане за заявки за продажба на услуги на Ползватели;

2.2. Онлайн магазин – предоставя на крайните потребители информация за Продуктите на Клиента и възможностите за тяхното закупуване чрез заявка за поръчка и заплащане на съответната продажна цена;

2.3. Ползватели – юридически лица – търговци, които са сключили договор с Доставчика и желаят да стартират онлайн търговия чрез Fast Menu, разполагайки своя Онлайн магазин на техническите устройства (сървъри) на Доставчика. Юридическите лица се представляват от законните им представители или надлежно упълномощени лица, които имат валидно създаден Профил в системата.

2.4. Продукти – стоки и услуги, публикувани в Онлайн магазина на Ползвателя.

2.5. Собственик на Онлайн-магазина – юридическото лице извършило първото плащане за Онлайн магазина, на което е издадена фактура за това плащане;

2.6. Търговски профил/ Профил в системата – е обособена част от техническите устройства (сървъри) на Доставчика, съдържаща информация на Ползвателя, изисквана от „Уеб Технолоджи“ ООД, при регистрацията и съхранявана при „Уеб Технолоджи“ ООД. Достъпът до Профила от Регистрирания потребител се осъществява чрез въвеждане на Потребителско име и Парола. Профила дава възможност на Потребителя да ползва определени Услуги, да администрира и конфигурира ползването на Услугите, да заяви за включване на нови Услуги, да прекрати ползването на Услугите, да променя Паролата си и др.;

2.7. Услуги – включва услугите по създаване, съхранение и ползване на Онлайн магазин и услугата Споделен хостинг, съгласно тези Общи условия, т.ч. и всички допълнителни услуги, заявени от Ползвателя;

2.8. Споделен Хостинг – съхранение на един или множество уеб сайтове на сървъра на „Уеб Технолоджи“ ООД, който има постоянен достъп до Интернет.

III. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

3. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
3.1. Наименование на Доставчика: „Уеб Технолоджи“ ООД,
3.2. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1113, бул.Драган Цанков 23А,
3.3. Адрес за упражняване на дейността: гр.София,1113,бул.Драган Цанков 23А,
3.4. Данни за кореспонденция: info@fast-menu.com

IV. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА/УСЛУГИТЕ

4. Уеб базирана софтуерна платформа Fast Menu оперира като платформа от услуги, достъпна чрез уеб сайт, апликации позволяваща на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ /търговци/ да ползват нейните услуги.

5. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ /търговци/ право на ползване на платформата и нейните функционалности, които позволяват съответният търговец да създаде и интегрира Онлайн магазин без съдържание в неговия собствен сайт и да предлага чрез него различни видове стоки/услуги, според избраните условия на Доставчика.

Информация за условията на услугите е достъпна на адрес: Цени на услугите.

6. Услугата/ите предоставяни от Доставчика на Ползвателя включва техническа поддръжка на предоставената услуга онлайн магазин и предоставя сървърно пространство, за съхранение на информацията свързана с Онлайн магазина, като предлага следните основни услуги:

➢ Онлайн магазин без съдържание
➢ Споделен Хостинг за онлайн магазина
➢ Видове онлайн заявки за поръчки тип:

○ „вземи на място”;
○ доставка с логистика на Ползвателя, с възможност за ползване на приложението Fast Menu Driver App за управление на процеса по доставка;
○ кетъринг;
○ предварителна заявка на артикули и резервации на маса;
○ резервация с капаро;

➢ Видове канали за приемане на онлайн заявки за поръчки, през:

○ Кол център модул за ръчно вкарване и/или приемане по телефон на заявки за поръчки
○ Онлайн магазина на ПОЛЗВАТЕЛЯ
○ Корпоративно поръчване от фирми
○ Мобилни апликации, интегрирани във Fаst Menu системата.
○ Организиране на заявки от дистрибутори или търговски представители на производители на хранителни продукти.

➢ Модул “Отчитане на заявки”, в т.ч. отчитане изпълнение на доставки, бизнес аналитика на поръчките преминали през системата, като оборот по канали, продукти и клиенти, реализирани през Търговският профил за и Онлайн магазина на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

6.1. За описаните в т. 6 услуги ПОЛЗВАТЕЛЯ ползва функционалностите на системата Fаst Menu за приемане на заявки по типове поръчки през своят онлайн магазин, при които крайният клиент взима поръчаното на място от търговския обект или се доставя от търговеца на посочен от клиента адрес, или се консумира в търговски обекти на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

6.2. ДОСТАВЧИКЪТ извършва техническа поддръжка на предоставените услуги и предоставя достъп на ПОЛЗВАТЕЛЯ до административен панел за публикуване, обработване и разпореждане с информацията на създадените от него Онлайн магазини. ДОСТАВЧИКЪТ осигурява пространство на своят сървър, на което Ползвателят има право да съхранява информацията относно създадени от него Онлайн магазини;

7. ДОСТАВЧИКЪТ предлага Допълнителни услуги, по цени публикувани на електронната му страница Цени на услугите, които могат да бъдат за:

7.1. Интеграция за свързаност с други софтуерни решения, като ПОЛЗВАТЕЛЯ може да се възползва от вече съществуващи интеграции или да подаде запитване за техническа изработка за свързаност с други интеграции. Както внедряването на съществуващи интеграции, така и разработката на нови, подлежи на допълнително заплащане.

7.2. Дигитален маркетинг, която услуга включва:

а/ ДОСТАВЧИКЪТ извършва техническа интеграция в сайт или сайтове на ПОЛЗВАТЕЛЯ като кодове за следене (tracking codes) -Google Tag Manager, AdWords conversion tracking pixel, Remarketing tracking pixel и други), cookies и допълнителни настройки за ефективно проследяване на дигитални рекламни кампании.
б/ Създава и управлява, извършва оптимизация и мониторинг на рекламни кампании в Google AdWords™, Facebook и други дигитални кампании от името на ПОЛЗВАТЕЛЯ на марката/бранда на същия.
в/ Условията, сроковете и цените за предоставяне на услугата “Дигитален маркетинг” по т.7.2 б се уговаря между страните с подписване на анекс, представляващ неразделна част от настоящия договор.

7.3. Допълнителна доработка за представяне на информация, съдържаща се в Модул “Отчитане на заявки”. ПОЛЗВАТЕЛЯТ посочва исканата по вид информация, а ДОСТАВЧИКЪТ определя обема работа и съответното допълнително заплащане.

7.4. Допълнителни услуги към платформата – ДОСТАВЧИКЪТ има право да разработва и предлага допълнителни услуги към платформата и да ги предлага на ПОЛЗВАТЕЛЯ срещу заплащане.

7.5 Допълнителна техническа изработка на функционалности в системата или доработка на съществуваща – ПОЛЗВАТЕЛЯ може да подаде писмено искане на имейл info@fast-menu.com за извършване на допълнителна техническа изработка, като това запитване ще бъде разгледано от ДОСТАВЧИКЪТ и при възможност от изработка ще бъде предоставена оферта за обема работата и след нейното писмено потвърждение от ПОЛЗВАТЕЛЯ и предварително заплащане ще бъде приета за възложена за изпълнение от ДОСТАВЧИКЪТ.

V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ

8. Възнаграждението за основните услуги по т. 6 се определя според избрания от ПОЛЗВАТЕЛЯ канал/и за получаване на заявки и се уговаря с договор между страните.

9. Възнаграждението за допълнителните услуги по т. 7 се определя за всяка услуга по тарифа за часова ставка, публикувана на страница Цени на услугите и съобразно обема работа, уговорен между страните.

10. ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да заплати дължимите от него такси, комисионни и/или възнаграждението по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ посочена във фактурите.

11. ДОСТАВЧИКЪТ отчита периодично на ПОЛЗВАТЕЛЯ заявките, постъпили през всички канали, заявени от ПОЛЗВАТЕЛЯ. Отчетният протокол се генерира от Системата и отразява информация за постъпилите заявки през всички канали, заявени от ПОЛЗВАТЕЛЯ, за изтекъл календарен месец или на всеки две седмици – по избор на ПОЛЗВАТЕЛЯ. На база на отчетния протокол се изчислява сумата, дължима на ДОСТАВЧИКА като възнаграждение, съгласно размера, който е уговорена от страните в индивидуалния договор.

12. С отчета по т. 11, ДОСТАВЧИКЪТ изпраща фактура на email адреса, посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява и приема фактурата като достатъчен и валиден документ, въз основа на който може да бъде извършеното плащане.

13. Страните се съгласяват, че в края на всеки отчетен период вземанията на ДОСТАВЧИКА за Основните услуги по т. 6, ще се погасяват чрез прихващане с вземанията на ПОЛЗВАТЕЛЯ за реализираните поръчки през системата Fast Menu и платени през виртуалния ПОС терминал на Ипей, интегриран в платформата, на база информацията от отчетния протокол.
13.1. В случай, че след приспадането възнаграждението на ДОСТАВЧИКА остане частично или изцяло непогасено, то същото следва да се заплати от ПОЛЗВАТЕЛЯ в срок до 3 /три/ дни от датата на издаване на фактурата по т. 12 по посочена от ДОСТАВЧИКА банкова сметка.
13.2. В случай, че не постъпи плащане по т. 13.1. в срок, то ДОСТАВЧИКЪТ има право да усвои сумата от депозита по т. 15. За това свое действие Доставчикът уведомява Ползвателя писмено – на посочен от последния електронен адрес.
13.3. Ако след прихващането възнаграждението на ДОСТАВЧИКА бъде изцяло погасено, то остатъкът от сумата се превежда по сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

14. Възнаграждението за конкретна допълнителна услуга по т. 7 се заплаща авансово от ПОЛЗВАТЕЛЯ, след което се поражда задължението на ДОСТАВЧИКА да я изпълни.

15. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава при сключване на договора да предплати авансово възнаграждение на ДОСТАВЧИКА за един отчетен период, под формата на депозит, а именно: 300 лв. без ДДС, при отчитане на двуседмичен период или 600 лв. без ДДС – при отчитане от един месец. В случай, че депозитът бъде усвоен от Доставчика по реда на т. 13.2., Ползвателят е длъжен да предостави нов или да довнесе такава сума, равняваща се на усвоената, така че размерът на депозита да се запази, както е уговорено между страните. В случай на забавяне плащанията по фактури и по депозита, ДОСТАВЧИКА има право да увеличи сумата на депозита или да се премине на седмично отчитане на заявките през Системата.

16. ПОЛЗВАТЕЛЯТ упълномощава ДОСТАВЧИКА да приема от крайните клиенти от името и за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ на плащания чрез електронни платежни системи и методи, предлагани от ДОСТАВЧИКА.

17. С оглед интензивните отношения във връзка с изпълнението на договора, страните сключват договор за текуща сметка по чл. 419 ТЗ, като се споразумяват за следното:
17.1. Вземанията и задълженията, породени от взаимните им отношения по изпълнението на този договор ще се водят в една сметка /сметката/. С цел избягването на всякакво съмнение тази сметка ще бъде банковата сметка, регистрирана на името на ДОСТАВЧИКА, по която постъпват сумите от плащания през Ипей и Изипей акаунта на ДОСТАВЧИКА от продажбите, реализирани от ПОТРЕБИТЕЛЯ с трети лица – крайни потребители.
17.2. За нуждите на отношенията между страните, сметката се приключва оперативно в веднъж месечно или на всеки две седмици – по избор на ПОТРЕБИТЕЛЯ в първия работен ден от началото на следващия отчетен период /междинна дата на приключване/.
17.3. Страната, в полза на която при приключването има остатък, получава сумата най-късно до два работни дни, считано от деня, когато е извършен отчета.
17.4. Върху сумите по сметката не се начисляват лихви.
17.5. Окончателното приключване на сметката се извършва:

a/ За всяка календарна година – до 14 работни дни след края на всяка календарна година, когато договорът е действащ.
б/ При прекратяване на договора – до 14 работни дни след датата на прекратяването на договора.

17.6. Окончателното приключване се потвърждава писмено от страните.
17.7. С писменото потвърждаване страните приемат за окончателно уредени всичките си отношения по повод сметката до датата на писменото потвърждение за приключването.
17.8. Договорът за текуща сметка може да бъде прекратен:

a/ По споразумение на страните
b/ При прекратяване на настоящия договор.

18. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът не е платежна институция, не предлага платежни услуги и не извършва платежни операции. Тези дейности се извършват от съответните лица, получили лиценз за предоставяне на такива услуги. Доставчикът предоставя на клиента техническа възможност за интегриране на описаните начини на плащане в онлайн магазина, но Ползвателят носи отговорност за осигуряване на услугите, свързани с плащанията.

VI. РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ПРОФИЛ във Fast Menu И ОНЛАЙН МАГАЗИН

19. За да започне да ползва услугите на Fast Menu ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да попълни заявка. След изпращането на попълнената заявка, ПОЛЗВАТЕЛЯТ получава и попълва “форма за създаване на търговски профил”, и също получава Договор, който трябва да попълни и изпрати до ДОСТАВЧИКА, като заплаща и получената проформа фактура за Такса „Конфигурация“

20. С попълване на данните във формата за създаване на търговски профил и натискане на бутона ”Приемам общите условия” и бутона “Регистрация”, ПОЛЗВАТЕЛЯТ декларира, че е запознат с тези общи условия и техните приложения, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва. С приемането на тези Общи условия ПОЛЗВАТЕЛЯТ декларира, че използва предоставяната услуга за извършване на своя търговска или професионална дейност.

21. След като ПОЛЗВАТЕЛЯТ заплати таксата „Конфигурация“, започва процедурата по създаване на търговския профил, която продължава до 5 работни дни. В този срок търговският профил се конфигурира във Fast Menu.

22.След като приключи конфигурацията, ПОЛЗВАТЕЛЯТ получава достъп до своя търговски профил чрез потребителско име и въвежда своята парола. След това ПОЛЗВАТЕЛЯТ вече има достъп до своя търговски профил и може да въвежда информация в него.

23. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на ПОЛЗВАТЕЛЯ Онлайн магазин без съдържание, като последният следва сам да въведе наименованието, описанието и цената на предлаганите от него стоки/услуги, както и да прикачи изображения на същите, индивидуални условия за покупко-продажба и всичко друго, което се окаже необходимо за стартирането и законосъобразната работа на Онлайн магазина. Отговорността за верността и законосъобразността на въведената информация относно стоките/услугите и останалото съдържание в Онлайн магазина е на регистрирания ПОЛЗВАТЕЛ.
23.1. ПОЛЗВАТЕЛЯ се задължава да активира своят търговския профил до 14 дни, считано от датата на приключване на конфигурацията му от ДОСТАВЧИКА, но не по-късно от два месеца.
23.2. ПОЛЗВАТЕЛЯ се задължава да заплати такса “престой” на ДОСТАВЧИКА в размер на 300.00 лв без ДДС в случай, че не активира профила си до 14 дни от приключване на конфигурацията и предоставянето му на достъп до Търговски профил.
24. ДОСТАВЧИКЪТ дава възможност за заплащане на закупените продукти от електронния магазин по следните начини: банков превод, ePay, EasyPay, кредитни и дебитни карти през виртуален ПОС терминал на Fast Menu, активиран в Системата.

25. ДОСТАВЧИКЪТ ще счита за свой контрагент, лицето посочено като титуляр на Търговският профил. Това лице ще бъде ползвател и на всички други профили, които ДОСТАВЧИКЪТ ще създаде и предостави на ПОЛЗВАТЕЛЯ във връзка с ползването на услугата.

26. В случай, че едно лице създаде Личен профил, в качеството си на служител и в кръга на своите трудови задължения, за титуляр на Личния профил се счита работодателя. В тази връзка, служителят, създавайки Личен профил на своя работодател, с тези Общи условия декларира, че е надлежно оправомощен за това от своя работодател.

27. ДОСТАВЧИКЪТ не предлага и не продава на крайни клиенти /физически лица/ стоки/услуги, предлагани през Онлайн магазина на ПОЛЗВАТЕЛЯ. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за продажбата, заплащането, доставките, рекламациите и връщането на стоки/услуги спрямо ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на Онлайн магазина по смисъла на Закона за защита на потребителите, както и към останалите търговци и предприятия по смисъла на Закона за защита на конкуренцията.

28. ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен сам да осигури всички лицензи, разрешения и регистрации за законосъобразната продажба на СТОКИ/УСЛУГИ чрез Онлайн магазина.

29. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че при възникнал спор с трети лица или наложена санкция или друг вид имуществена отговорност на ДОСТАВЧИКА, ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да обезщети ДОСТАВЧИКА за всички платени имуществени санкции, обезщетения, направени разноски и други разходи, резултат от недобросъвестни или незаконосъобразни действия или бездействия на ПОЛЗВАТЕЛЯ, включително когато последният е посочил неверни данни в онлайн магазина, нарушил е правата на крайни клиенти /физически лица/, авторските права на трети лица, лични данни, правилата на конкуренцията и други законови изисквания и разпоредби и пр.

30. Предоставянето на услугите за приемане на заявки се извършва през domain или sub-domain на ПОЛЗВАТЕЛЯ, които са негова собственост. Предоставянето на услугата на ДОСТАВЧИКА не включва предоставянето на име на домейн.

31. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да ползва един търговски профил в системата Fast Menu за един бранд, чрез уеб сайт на търговеца свързан със системата и всички негови локации.
32. ПОЛЗВАТЕЛЯТ на услуга е задължен самостоятелно да осигури съответствие с изискванията за защита на личните данни в дейността си и декларира, че е предприел такива действия, които са осигурили съответствието му. ПОЛЗВАТЕЛЯТ носи отговорност за начина, по който събира, обработва и съхранява личните данни на крайните потребители.
33. Доставчикът има право да изпраща на Ползвателя незаявени предварително търговски съобщения, за да направи запитвания, да провежда анкети или да им предложи реклами и информация на свои или оферирани от други търговци стоки и услуги. Данните могат да бъдат използвани за изпращане на незаявени търговски съобщения. С попълването на свои данни Ползвателят дава съгласие на Доставчика да събира и други данни за Ползвателя и крайните потребители, например IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система и други параметри, предоставени от уеб-браузъра чрез който е осъществен достъпа на Интернет страницата и всякаква друга информация. Събраните данни могат да бъдат използвани от Доставчика за статистически и маркетингови проучвания, за подобряване на услугите, предоставяни на клиентите.

34. Ползвателят дава на Доставчика право на достъп, съхранение и обработка на личните данни на крайните потребители, както и всяка друга информация относно предлаганите Продукти, цени и цялостната им дейност. Доставчикът има право да сравнява всички тези параметри и да публикува по своя преценка всякаква информация и статистика за клиента, неговите Продукти и дейност (т. нар. агрегатор на цени).

35. Ползвателят се задължава да осигури съгласието на крайните потребители за събиране на тази информация чрез Общите условия на съответния онлайн магазин.
36. При обработката на лични данни в изпълнение на договора между ДОСТАВЧИКА и ПОЛЗВАТЕЛЯ страните се съгласяват, че ДОСТАВЧИКЪТ е обработващ лични данни, който извършва тази дейност съгласно Регламент (EU) 2016/679 и Декларация за конфиденциалност, представляващa неразделна част от настоящите общи условия.

37. С цел да осигури бързо и лесно стартиране на онлайн магазините, Доставчикът е интегрирал във всеки от тях примерни образци на Общи условия, Политика за поверителност, Политика за Бисквитки. Ползвателят се задължава да се запознае с тези документи касаещи неговият Онлайн магазин и да въведе идентифициращите го данни и да нанесе всички необходими данни и корекции в тях в съответствие със спецификите на своя статут, дейност и предлагани Продукти, ако това е необходимо.

38. Ползвателят разбира и се съгласява, че предложените от Доставчика примерни образци на Общи условия, Политика за поверителност, Политика за Бисквитки на Онлайн магазина са само примерни, не са пригодени към специфичната дейност на Ползвателя, и че Ползвателя носи отговорност за тяхното финализиране, както и за верността и законосъобразността на тяхното съдържание. Тези примерни образци на онлайн магазина не съдържат данни за Ползвателя и той сам трябва да ги попълни. Общите условия на Онлайн магазина не са пригодени към специфичната дейност на Ползвателя, посочените в тях процедури, срокове, стойности и всяка друга информация следва да бъдат адаптирани от Ползвателя в съответствие с неговата дейност и Продуктите, които предлага. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието на Общите условия на Онлайн магазина.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ

39. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право:
39.1. Да определя и организира сам условията и сроковете за доставка на стоките/услугите, предлагани през електронния си магазин, интегриран в системата Fast Menu, изисквания към получателите на продукта, мястото на предаване на стоката/услугата, документите, необходими за предаването или приемането й. ДОСТАВЧИКЪТ предлага механизъм за изчисляване на цената на транспорта, но не осигурява самия транспорт.
39.2. Да получава сумата от продажбите на стоки/услуги, регистрирани през системата Fast Menu и заплатени през виртуалния пос терминал на системата, след приспадане на възнаграждението на ДОСТАВЧИКА.
39.3. Да създаде дизайн („Theme“) на своя Онлайн Магазин или да избере да използва някой от типовите дизайни, достъпни във Фаст Меню срещу заплащане. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ избере да използва някой от типовите дизайни („Theme“), той може да използва същия само за един свой Онлайн магазин. Ползвателят няма право да продава, предоставя или отстъпва на трети лица права върху типовите дизайни („Theme“) от Фаст меню, който използва.

40. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава:
40.1. Да не предоставя на други лица и фирми програмния продукт под каквато и да е форма, да не го преотстъпва или продава да не го модифицира.
40.2. Да променя определените цени на продукти и артикули в менюто само в извън работното време, установено за съответния търговски обект.
40.3. Да заплати договореното възнаграждение на ДОСТАВЧИКА, в т.ч. на анулирани/отказани поръчки, независимо от причините за това.
40.4. При възникване на техническа неизправност или срив в онлайн системата за поръчки или на мобилните апликации, да уведомява незабавно ДОСТАВЧИКА за настъпилия технически проблем, като изпраща незабавно подробно описание на проблема, дата, час и номер на поръчка на е-mail: fmsupport@web-teh.net.
40.5. Да поема и отстранява за своя сметка всякакви недостатъци, свързани с доставката и да обезщетява крайните клиенти за всички вреди, свързани с продажбата и доставката на предлаганите от ПОТРЕБИТЕЛЯ стоки/услуги, както и да поеме изплащането на сумите по рекламации, когато такива бъдат уважени.
40.6. Да отговаря пред крайните клиенти за неизпълнени доставки или некачествено изпълнени такива.
40.7. Да не използва Услугите за изпращане на нежелана поща – “СПАМ”. Нарушаването на това изискване е основание за временно преустановяване на предоставяната Услуга, за което ДОСТАВЧИКЪТ уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ. При повторно действие ДОСТАВЧИКЪТ има право да прекрати едностранно предоставянето на Услугите без предупреждение.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

41. ДОСТАВЧИКЪТ има право:
41.1. Да получи договореното възнаграждение.
41.2. Да сключва договори, идентични с предмета на настоящия договор с конкуренти на ползвателя.
41.3. Да ограничи или спре достъпа на ПОЛЗВАТЕЛЯ до Fast Menu, ако същият не плаща в срок ликвидни и изискуеми вземания на ДОСТАВЧИКА, до изплащане на задълженията.
41.4. Да прекрати предоставянето на Услуги за ПОЛЗВАТЕЛ, чиито онлайн магазин/и причиняват натоварвания, или поради други събития, които нарушават нормалната работа на Онлайн магазина, включително ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ е надвишил установените от ДОСТАВЧИКА лимити.
41.5. По всяко време да прави изменения и подобрения на платформата, както и на формата и съдържанието на предоставяните услуги, доколкото не се нарушават основните функции на онлайн магазина.
41.6. Временно да преустанови предлаганите услуги, ако това е необходимо за тяхното актуализиране. В тези случаи ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ.
41.7. Да спре конфигурирания профил на ПОЛЗВАТЕЛЯ и да заличи данните, когато същият не е активиран от ПОЛЗВАТЕЛЯ в срок до 2 месеца от приключване на конфигурацията.

42. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава:
42.1. Да извърши работа по конфигурация на търговския профил на ПОЛЗВАТЕЛЯ.
42.2. Да върне депозита по т. 15. при прекратяване на договора, само ако към датата на прекратяване няма непогасени задължения на Ползвателя.

IX. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

43. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на ПОЛЗВАТЕЛЯ неизключителното и непрехвърляемо право на ползване на софтуерен продукт Fast Menu, заедно с онлайн меню, вградено в сайт, който ползва ПОЛЗВАТЕЛЯ. Последният не закупува софтуерната платформа. ДОСТАВЧИКЪТ запазва правото на собственост върху продукта Fast Menu, включително всички права на интелектуална собственост.

X. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

44. По време на действието на този Договор и след неговото прекратяване Страните се задължават да не разкриват пред трети лица данни, факти и обстоятелства, станали им известни при и по повод сключването и изпълнението на този Договор. Това задължение страните имат за ангажимент да осигурят и от страна на служители, които имат достъп до такива данни, факти и обстоятелства. Тази разпоредба, както и разпоредбите отнасящи се до последиците от нейното неизпълнение остава в сила и след прекратяване на Договора.

XI. ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ ПРИ ПОЛЗВАНЕТО НА СИСТЕМАТА Fast Menu

45. Базата от данни (БД), създадена с програмния продукт в и чрез търговския профил на ПОЛЗВАТЕЛЯ е негова собственост, който притежава всички права върху БД и носи цялата отговорност относно съхраняването и архивирането на БД, както и администрирането на БД.
46. При прекратяване на договора ПОЛЗВАТЕЛЯТ получава експорт на базата данни с неговите потребители и всички материали, качени в магазина – снимки, описания, данни, текстове. В случай, че не са заплатени дължими възнаграждения по настоящия договор, ПОЛЗВАТЕЛЯТ получава базата данни след заплащане на дължимата сума.
47. Уговорката по т. 46. не обхваща данните, които ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да съхранява в изпълнение на свои законови задължения, за съответен нормативно определен срок.
48. При възникване на техническа неизправност или срив в онлайн системата за поръчки или на мобилните апликации, ПОЛЗВАТЕЛЯТ уведомява незабавно ДОСТАВЧИКА за настъпилия технически проблем в системата и изпраща запитване на е-mail: fmsupport@web-teh.net., като трябва да се опише подробно проблема.
49. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди, пропуснати ползи и понесени загуби вследствие на настъпил техническа неизправност в системата, както и за вреди, които могат да настъпят спрямо трети лица.
50. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност спрямо трети лица за настъпили вреди за тях вследствие на неизпълнение на някое от задълженията на ПОЛЗВАТЕЛЯ по този договор.
51. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за работата на софтуера и в следните случаи:

● Експлоатация в разрез с правилата, описани в документацията на продукта;
● Повреди в компютърната конфигурация или откази на операционната система и системния софтуер;
● Обща техническа неизправност;
● Внасяне на изменения в програмния продукт от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ;
● Възникване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на този договор.

ХІI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

52. Страните не носят отговорност за неизпълнение на някоя клауза от настоящия Договор, дължащо се на непреодолима сила. Такова е всяко непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора. Събитията, представляващи непреодолима сила включват, но не се ограничават до:

● земетресения, наводнения, пожари или други природни бедствия;
● епидемии, войни, революции, въстания, бунтове, стачки или други граждански събития, производствени или други аварии;
● правителствени действия, като налагане на ограничения, забрани и др., правещи изпълнението на Договора незаконно или невъзможно;
● отнемане на лицензията от компетентния за това орган;
● прекъсване на електрозахранването.

52.1. Страната, която е засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби.
52.2. Страната, която е засегната от непреодолима сила, незабавно уведомява другата Страна за предполагаемия размер и продължителност на невъзможността си да изпълнява задълженията си по настоящия Договор.
52.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
52.4. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването на непреодолима сила.
52.5. Не може да се позовава на непреодолима сила страна, чиято небрежност или умишлени действия, или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на настоящия договор или негови Анекси/ Допълнителни Споразумения.

ХІII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

53. Договорът за предоставяне на Услугите по т. 6, съгласно тези Общи условия се прекратява:
53.1.при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
53.2. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
53.3. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
53.4. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи.

54. ДОСТАВЧИКЪТ има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай, че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на тези Общи условия, законодателството на Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила за използване на Услугите „Онлайн магазин“.
55. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да обезщети и да освободи от отговорност ДОСТАВЧИКА при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с:
55.1. неизпълнение на някое от задълженията по този договор,
55.2. нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост и
55.3. неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на ПОЛЗВАТЕЛЯ, за срока и при условията на договора.

XIV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

56. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в индивидуалния договор между ДОСТАВЧИКА и ПОЛЗВАТЕЛЯ, се прилагат Общите условия.
57. За неуредените въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на правата и задълженията на страните по настоящите Общи условия, се прилагат законите на Република България.
58. Общите условия могат да бъдат изменяни от ДОСТАВЧИКА, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички ПОЛЗВАТЕЛИ на Услугите. ДОСТАВЧИКЪТ публикува тези Общи условия на адрес www.fast-menu.com и/или http://fmeurope.fast-menu.com/, заедно с всички допълнения и изменения в тях.
59. Възникналите между страните спорове по сключването, изменението, изпълнението, прекратяването на настоящите Общи условия, се решават с преговори и взаимни отстъпки между страните. В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентния български съд.
60. Неразделна част от настоящите Общите условия е Декларация за конфиденциалност.
61. Настоящите общи условия влизат в сила от 05.03.2020 г.