Работа с логистичен партьор

Какво е съдържанието на началният екран?

 • Впишете се като логистичен партньор
 • В системата се зарежда списък с всички активни поръчки за деня. За всяка една от тях има следната информация :
  • Номер
  • Статус
  • Име на шофьор
  • Време, в което шофьорът трябва да е в кухнята
  • Време и адрес за доставката
  • Данни за клиента съдържащи име, телефонен номер и коментар към адреса
  • Обща сума с отделна разбивка за цена за доставка и начин на плащане

Какво е съдържанието на екрана за нови поръчки?

 • Впишете се като логистичен партньор
 • От списъка с поръчки натиснете бутона Нова поръчка(прехвърлени сте на екрана Създаване на поръчка). Нещата, които трябва да се попълнят, са следните :
  • Име на ресторанта, който ще изпълнява поръчката
  • Адрес на ресторанта. При натискане на бутон „…“, полетата за име и адрес на ресторанта остават празни и Вие може да попълените данни по Ваш избор. Ако изберете другия бутон, „Партньори“, се зарежда прозорец с всички ресторанти, които работят с дадения търговец. При избор на някой от тях, името и адресът му се попълват автоматично.
  • Шофьор – може да посочите кой от шофьорите Ви да изпълни поръчката или да не посочите никой и да оставите това за по-късен етап.
  • Време за шофьора – указва в колко часа шофьорът трябва да е в кухнята и да вземе поръчка. Това време се определя автоматично на база на това, което е зададено в опциите на логистичния партньор, а също и може да го редактирате на ръка.

  Име за контакт – името на клиента.

  • Телефон
  • Адрес на клиента – изписвате адреса за доставка и при изпращане на поръчката се прави проверка : ако адресът е валиден и се поддържа от ресторанта, поръчката се изпраща успешно; ако адресът е валиден, но не се поддържа от ресторанта, оставате на същия екран с описание на проблемал; ако адресът е невалиден , пак оставате на същия екран със съобщение за тази грешка. Има и бутон под формата на количка, при натискането на който, сте прехвърлен на отделен таб Google Maps с начертан път от рестонта до адреса на крайния клиент.
  • Коментар към адреса на поръчката
  • Време за доставка – това е времето, когато шофьорът трябва да е при клиента. Ако адресът е вкаран на ръка, се зарежда времето съобразно настройките в зоните на логистичния партньор; ако адресът е избран от списъка с ресторантите, с които той работи, се показва времето взето от зоните на търговеца. Може да се впише и напълно различно време по избор.
  • Кошница – тази сума се пише на ръка.
  • Цена за доставка – тази сума се пресмята автоматично на база на избрания ресторант : ако е на ръка (информацията се взима от зоните на логистичния партньор), или ако е от списъка с ресторанти (взима се от зоните на търговеца). Сумата може да се редактира по избор.
  • Обща сума – пресмята се автоматично като се събират сумите в кошницата и цената за доставка. Може да се вкара и произволна сума на ръка.
  • Начин на плащане.

Как да видя историята на поръчките?

 • Впишете се като логистичен партньор
 • От началния екран натиснете бутон История.
 • Показан е списък с всички доставени, отказани или завършени поръчки за период от 7 дни.

Как да направя отчет за шофьори?

 • Впишете се като логистичен партньор
 • От меню Главни изберете Репорти
 • Изберете Репорт за изпълнението на поръчките – при натискането на този бутон сте прехвърлен на екран, в който трябва да въведете начална и крайна дата и да изберете дали искате репорта в web view или като excel файл.
 • Този отчет съдържа следните колони :
  • Номер / дата на поръчката
  • Приета от логистичен партньор
  • Приета от шофьор
  • Шофьорът е в ресторанта
  • Взета от шофьор
  • Шофьоорът е на адреса
  • Време за доставка
  • Име на шофьор

Как да направя отчет за изпълнението на поръчките?

 • Впишете се като логистичен партньор
 • От меню Главни изберете Репорти
 • Изберете Репорт за шофьори – при натискането на този бутон сте прехвърлени на екран, в който трябва да въведете начална и крайна дата и да изберете дали искате репорта в web view или като excel файл.
 • Този отчет съдържа следните колони :
  • Номер / дата на поръчката
  • Адрес на локацията
  • Адрес за доставка
  • Зона
  • Цена за доставка
  • Шофьор
  • Измереното разстояние в км. от адреса на ресторанта до този на клиента.
  • Измереното време в минути от тръгването от кухнята до адреса на клиента.
  • Каква част от сумата е платена онлайн
  • Каква част от сумата е платена в брой.

Как да създам оператори и администратори?

 • Впишете се като логистичен партньор
 • От меню Главни изберете Оператори и се показват всички оператори като има филтър за активни / неактивни.
 • При натискане на бутона Създаване сте прехвърлени на екрана за създаване на оператор. Нещата, които трябва да се попълнят са:
  • Потребителско име.
  • Дали е активен или не.
  • Телефонен номер.
  • Е-майл адрес.
  • Парола.
  • Повтори паролата.
  • Дали да получава мейли.

Как да добавя код на шофьор?

 • Впишете се като логистичен партньор
 • От меню Главни изберете Шофьори
 • След това изберете Кодове за Приложението за шофьори 
 • В този екран можете да създадете нов код код чрез +Генериране или да използвате вече създаден код

Как да добавя шофьор?

 • Впишете се като логистичен партньор
 • От меню Главни изберете Шофьори
 • След това изберете +Създаване
 • Необходимите данни за попълване са :
  • Потребителско име – името, с което шофьорът се вписва в
  • Имената на шофьора.
  • Дали да е активен или не.
  • ПИН.
  • Код.
  • Автомобил.
  • Номер на автомобила.
  • Е-майл.
  • Телефон.
 • След последвалия запис, сте прехвърлени на екрана с всички шофьори.

Как да добавя зона?

 • Впишете се като логистичен партньор
 • От меню Данни изберете Зони(зарежда се екран с всички създадени до момента зони, които могат да се редактират или изтриват. Има и карта, на която е нарисувана територията на всяка една зона в различен цвят)
 • Натиснете бутона Създаване (прехвърлени сте на екрана за създаване на нова зона, съдържащ :
  • Заглавие.
  • Име.
  • Минути за приготвяне и доставка – ако оставите това поле празно, се взимат минутите, зададени в опциите на логистичния партньор.
  • Такси за доставка.
  • Бутон за избор на KML файл и бутон за последващото му качване.
  • Дропдаун, от който си избирате коя зона да се зареди на картата(показва се само след като сте качили KML файла).
  • Google Map URL – от тук може директно да отворите картата в Google Maps.
  • Карта, на която е нарисувана избраната зона.

Как да видя партньорите?

 • Впишете се като логистичен партньор
 • От меню Главни изберете Партньори(пренасочени сте към страница, на която са показани всички търговци, които работят с логистичния партньор)

Как да задам или променя настройките на логистичния партньор?

 • Впишете се като логистичен партньор
 • Изберете Опции/Настройки – зарежда се екран, съдържащ следната информация :
  • Избор на тип външна система.
  • Минути за приготвяне и доставка.
  • Минути, определящи колко време, след като поръчката влезне в кухнята, трябва да бъде взета от шофьора.
  • Минути за приемане на поръчката от шофьор.
  • Минути за приемане на поръчката от оператор.
  • Дали да има звук за нова поръчка и автоматично презареждане на страницата с поръчките – ако изберете тази опция, Ви се зареждат няколко мелодии за избор.