ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ФАСТ МЕНЮ

Настоящите общи условия за клиенти /ПОТРЕБИТЕЛИ/ са приложими при всяко ползване на системата ФАСТ МЕНЮ. За ресторантите и магазините, предлагащи своите продукти в електронните магазини в системата ФАСТ МЕНЮ, важат Общите условия, приложими за търговци.

I.ПРЕДМЕТ

1. Настоящите общи условия (“Общите условия”) регулират отношенията между „УЕБ ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК или ФАСТ МЕНЮ от една страна, а от друга – юридически и/или пълнолетни и дееспособни физически лица, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, които закупуват продукти, предлагани от търговци – ресторанти и магазини в техните електронни магазини, интегрирани в техническата платформа ФАСТ МЕНЮ.

2. ФАСТ МЕНЮ / FAST MENU/ е търговска марка, собственост на „Уеб Технолоджи“ ООД, който поддържа и управлява техническата платформа Fast Menu. Същата се ползва от наши клиенти /ресторанти и магазини/ за приемане на поръчки и обработва необходимата информация, която се изисква за осъществяването на услуги, предлагани от съответния търговец – магазин и/или ресторант.

3. „УЕБ ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, ЕИК 201085016 ( „FAST MENU“) е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление гр. София, бул.Драган Цанков 23А,
е-mail: info@fast-menu.com;
Уебсайт: https://fast-menu.com/

4. За услугите и стоките, предлагани от търговци /магазини и ресторанти/ чрез техните електронни магазини, интегрирани в системата ФАСТ МЕНЮ, важат Общите условия на съответния търговец.

5. ФАСТ МЕНЮ предоставя на търговците /магазини и ресторанти/ Онлайн магазин без съдържание, като съответният търговец следва сам да въведе наименованието, описанието и цената на предлаганите от него стоки/услуги, както и да прикачи изображения на същите, индивидуални условия за покупко-продажба и всичко друго, което се окаже необходимо за стартирането и законосъобразната работа на Онлайн магазина.

6. Отговорността за верността и законосъобразността на въведената информация относно стоките/услугите и останалото съдържание в Онлайн магазина е на съответния търговец.

7. ФАСТ МЕНЮ не носи отговорност за публикуваната в електронните магазини информация, текстове, изображения и материали и за тяхното съответствие с приложимото законодателство.

8. ФАСТ МЕНЮ не предлага и не продава на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ стоки/услуги, предлагани през Онлайн магазина на търговците . ФАСТ МЕНЮ не носи отговорност за продажбата, заплащането, доставките, рекламациите и връщането на стоки/услуги спрямо ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на Онлайн магазина по смисъла на Закона за защита на потребителите, както и към останалите търговци и предприятия по смисъла на Закона за защита на конкуренцията.

II. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ във ФАСТ МЕНЮ

9. ПОТРЕБИТЕЛ, който желае да направи поръчка от конкретен търговец чрез FAST MENU, следва да създаде потребителски профил.

10. За да създаде потребителски профил, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп. С попълване на данните си и натискане на бутона “Създай профил“, декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

11. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от ПОТРЕБИТЕЛЯ, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на търговеца чрез платформата FAST MENU, съобразно процедура, посочена в общите условия на търговеца.

12. Търговецът потвърждава извършената от ПОТРЕБИТЕЛЯ регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от последния електронен адрес.

13. При извършване на регистрацията ПОТРЕБИТЕЛЯ се задължава да предостави верни и актуални данни, както и да актуализира същите при необходимост.

III.ПОРЪЧКА

14. Чрез платформата ФАСТ МЕНЮ могат да се видят офертите, публикувани в електронните магазини на различни търговци /ресторанти и магазини/.

15. Потребителят може да направи поръчка към конкретен електронен магазин чрез потребителския си профил.

16. ФАСТ МЕНЮ не носи отговорност за съдържанието на офертите, в т.ч. но не само цена на стока/услуга и цена на доставка, както и информацията за търговеца /ресторант или магазин/, тъй като ФАСТ МЕНЮ осъществява посредничество между електронния магазин и неограничен брой крайни потребители.

17. ФАСТ МЕНЮ не поема отговорност за изпълнението на сключения договор между търговеца и ПОТРЕБИТЕЛЯ.

18. Чрез подаването на Поръчка ПОТРЕБИТЕЛЯТ директно сключва договор за доставка на избраната от него стока/продукт с конкретния търговец. Условията за сключването, анулирането, доставката, връщането, рекламацията за съответните поръчки, всеки потребител може да намери в сайта на конкретния търговец, от чийто електронен магазин е направил поръчката.

19. Доставката може да бъде изпълнена от търговеца, само ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави точна и пълна информация за контакт и адрес, когато подава Поръчката.
20. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ избере Поръчката да му бъде доставена, той трябва да присъства на посочения адрес за доставка, за да получи своята Поръчка.
21. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ избере да получи Поръчката на място, той трябва да се яви в избраното време на мястото за получаване – избрания търговски обект.
22. При доставката на Поръчката търговецът може да поиска от ПОТРЕБИТЕЛЯ да удостовери самоличността си, ако Поръчката съдържа алкохолни продукти или други продукти с възрастово ограничение за употреба. Ако Клиентът не може адекватно да удостовери самоличността си или ако не отговаря на минималните възрастови изисквания, то търговецът ще откаже да достави съответните продукти. В този случай, отношенията с търговеца и разходите за доставката се уреждат съобразно Общите условия на търговеца.

IV. РАЗПЛАЩАТЕЛНИ МЕТОДИ

23. При заявка на поръчка ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност сам да избере начините, по които ще получават и заплащат закупените Продукти. Информация за начините на плащане ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава при генериране на поръчка в електронния магазин на търговеца, а именно:
23.1. Чрез използване на метод за онлайн плащане чрез ФАСТ МЕНЮ посредством виртуален пос на Ипей, интегриран в платформата. В този случай ФАСТ МЕНЮ приема плащането от името на търговеца, за което има пълномощно.
23.2. Чрез плащане на търговеца /ресторант или магазин/ при доставка до адрес на потребителя или на мястото в обекта на търговеца – при получаване на поръчаното от потребителя в магазина/ресторанта на търговеца.

24. ФАСТ МЕНЮ предлага механизъм за изчисляване на цената на транспорта, но не осигурява самия транспорт.

25. При извършено плащане за конкретна поръчка, направено през виртуалния ПОС в системата ФАСТ МЕНЮ и при възникнало впоследствие задължение на търговец да възстанови платената сума по тази поръчка, поради рекламация или друго основание, съобразно общите условия на търговеца, то сумите не се възстановяват от ФАСТ МЕНЮ, а от съответния търговец, уважил претенцията на потребителя.

26. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не дължи възнаграждение на ФАСТ МЕНЮ за това, че ползва платформата за поръчки към различни търговци.

V. ПРАВА и ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

27.ФАСТ МЕНЮ има право по всяко време да прави изменения и подобрения на платформата, както и техническа профилактика, поради което е възможно достъпът до системата или до отделни нейни модули да бъде временно и за кратко преустановен.

28. ФАСТ МЕНЮ не носи отговорност за временна/постоянна недостъпност на Платформата, дължаща се на непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер.

29. ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря за верността и точността на личните данни , предоставени по конкретна поръчка или при регистрация на профил.

30. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да анулира поръчка, предвид че същата има за предмет нетрайни продукти/напитки, освен ако в Общите условия на съответния търговец изрично е посочена тази възможност и условията, и сроковете за прилагането й.

31. Рекламации от ПОТРЕБИТЕЛЯ се подават директно до търговеца в сроковете и при условията, описани в неговите Общи условия.
32. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ може да упражни правата си по чл. 15-22 от Регламент 2016/679, като отправи съответно искане или заявление до търговеца /ресторант или магазин/, който обработва личните данни от свое име, в качеството си на администратор.
33. Упражняването на правата по чл. 15-22 от Регламент 2016/679, както и основанията, целите и условията на обработка на лични данни се осъществяват съгласно Политика за поверителност на търговеца.
34. ФАСТ МЕНЮ не обработва лични данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, а само съхранява същите по подходящ начин на свои сървъри, в качеството си на обработващ лични данни от името на съответния търговец и само за целите на изпълнение на сключения между тях договор, съгласно Политиката за поверителност на ФАСТ МЕНЮ.

VI. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

35. За неуредените въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на правата и задълженията на страните по настоящите Общи условия, се прилагат законите на Република България.

36. Възникналите между страните спорове по сключването, изменението, изпълнението, прекратяването на настоящите Общи условия, се решават с преговори и взаимни отстъпки между страните. В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентния български съд.

37. Настоящите общи условия влизат в сила от 05.03.2020 г.